Välkommen till Advocat.se, ni kan kontakta oss via telefon: 08-791 94 00 eller mail: info@advocat.se. Våra öppettider 08:00 - 17:00, lunchstängt 12:00-13:00.
  • Temp

Dobrodošli na stranicu advocat.se

Svenska  English  Francais  Espanol  Ruski  Srpski  Romani  Romanesc

 

Advokati u krivičnim postupcima u Štokholmu

advocat.se je jedna od advokatskih kancelarija u Štokholmu specializovana za krivične postupke. Firmu je 15. marta 1999. godine osnovao advokat Charlie Tvärenvigg. U advocat.se ima više advokata koji su posebno angažovani u krivičnim postupcima tj. rade kao advokati branioci u svim vrstama krivičnih postupaka; opštim krivičnim postupcima, posebnim krivičnim postupcima prema maloletnicima i takozvanim privrednim sporovima.
Ako ste osumnjičeni za krivično delo uvek imate pravo da vas prilikom policijskog ispitivanja ili na sudu zastupa advokat branilac tj. imate pravo na pomoć advokata za krivične postupke. U mnogim slučajevima imate pravo na advokata branioca kojeg plaća država, jednog takozvanog branioca po službenoj dužnosti.
Recite policiji kojeg branioca iz advocat.se želite pre prvog saslušanja ili nas kontaktirajte direktno pa ćemo vam pomoći.

Pomoćnik oštećenog

Kao i većina advokata za krivične postupke mi zastupamo i žrtave krivičnih dela tj. radimo kao pomoćnici oštećenog i posebno kao zastupnici za decu.

Predmeti azila

Azilanti i oni kojima je potrebna zaštita, možda zbog jezičnih poteškoća i nedovoljnog znanja o procesu traženja azila u Švedskoj, često nailaze na posebne teškoće. Zato se često ima pravo na dobivanje pomoći advokata ili pravnika čije troškove snosi država, takozvanog pomoćnika po službenoj dužnosti. Taj pomoćnik po službenoj dužnosti pomaže podnosiocu zahteva da svoj predmet iznese pred Državnim zavodom za migracije, prisustvuje prilikom ispitivanja kod Državnog zavoda za migracije, sastavlja
izjavu za podnosioca zahteva i inače štiti prava podnosioca zahteva. Mi iz advocat.se prihvatamo takve zadatke.

Prinudno lečenje

Kada deca stradavaju ili postoji rizik da će sami sebe da povrede (Zakon sa posebnim odredbama o lečenju mladih – LVU) ili kada postoji rizik da će odrasli da upropaste svoju budućnost zloupotrebom (Zakon o lečenju ovisnika – LVM) ili zbog bolesti (Zakon o prinudnom psihijatrijskom lečenju – LRV), organi vlasti ponekad hoće da ih se prinudno stavi pod zaštitu i nadzor. U postupcima koji se odnose na prinudno lečenje, zakon o lečenju mladih, zakon o lečenju ovisnika ili zakon o prinudnom psihijatrijskom lečenju, često je problem moći se dokazati ili voditi postupak protiv organa vlasti. Zato se često ima pravo na pomoć advokata ili pravnika čije troškove snosi država, takozvanog pomoćnika po
službenoj dužnosti. Pomoćnik po službenoj dužnosti pomaže tražiocu da se izjasni pred, između ostalog, upravnim sudovima, prisustvuje ispitivanjima, sastavlja izjave za ugrožene i uopšteno štiti prava ugroženih lica. Mi iz advocat.se prihvatamo takve zadatke.

Spor oko starateljstva, stanovanja i održavanja ličnih odnosa?

Kada roditelji spore oko starateljstva, stanovanja i/ili održavanja ličnih odnosa sa svojom decom, ponekad se čini da mogućnost iznalaženja rešenja na osnovu uzajamnog razumevanja, uz ili bez pomoći socijalne službe, ne postoji. Tada se čovek, ponekad, oseća prisiljenim da se obrati sudu. U takvim slučajevima je često neophodno obraćanje jednom zastupniku, tj. advokatu ili pravniku, radi dobivanja pomoći i vođenja postupka na prvostepenom sudu. Mi iz advocat.se prihvatamo takve zadatke.

Pratite nas na:
Facebookinstagram